مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (912)

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….242-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..252-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………252-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………252-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….262-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….272-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (913)

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی25گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم27گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم29مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی30بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار30بند دوم : سرمایه گذاری خارجی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (903)

2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………61 2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………63 2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………………….63 2-8-9: اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………….642-9: موضوع معین مورد معامله …………………………………………………………………………………………………………652-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………712-11: زمان و مکان Read more…

By 92, ago