مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (906)

2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”542-3-جرم داشتن ماهواره :582-3-1 استفاده ار ماهواره58‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان592-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها612-5 دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها642-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (905)

گفتارپنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران53مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف53گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات61مبحث هفتم: مفایسه تشریفات درحقوق فرانسه وایران63گفتار اول: خلاقیت فکری64گفتاردوم: شکل66بخش دوم:69حق مؤلف در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (903)

2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………61 2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………63 2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………………….63 2-8-9: اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………….642-9: موضوع معین مورد معامله …………………………………………………………………………………………………………652-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………712-11: زمان و مکان Read more…

By 92, ago