جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (915)

1-3-3-3 خواص ضد میکروبی گلپر…………………………………………………………………………………………………………………….91-3-3-4 خواص درمانی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………91-3-4 گیاه کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه1-3-4-1 سیستماتیک کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………..91-3-4-2 پراکندگی جغرافیایی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..101-3-4-3 خواص ضد میکروبی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..101-3-4-4 خواص درمانی کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………..101-3-5 گیاه مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..111-3-5-1 سیستماتیک مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………………..111-3-5-2 پراکنش جغرافیایی مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………111-3-5-3 خواص ضد میکروبی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (914)

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?1-1-6-سوالات تحقیق?1-1-7-فرضیه های تحقیق?1-1-2-مفاهیم تحقیق?فصل اول- کلیات و مفاهیم?1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت?1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?1-2-1-2-مسئولیت مدنی?1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?1-2-2-1-قاعده لاضرر?1-2-2-2-اتلاف?1-2-2-3-تسبیب?1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??1-2-3-1-نظریه تقصیر??1-2-3-2-نظریه خطر??1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??1-2-4-1-فعل زیانبار??1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??1-2-4-3-وجود ضرر??1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??1-2-4-3-2-مستقیم بودن ضرر??1-2-4-3-3-ضرر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (913)

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی25گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم27گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم29مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی30بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار30بند دوم : سرمایه گذاری خارجی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (912)

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….242-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..252-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………252-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………252-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….262-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….272-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (911)

3-6-1مفهوم سیستم خبره513-6-2ویژگی‌های یک سیستم خبره523-6-3اجزای یک سیستم خبره533-6-4روش‌های نمایش دانش543-6-5زنجیره‌های استنتاج553-6-6روش‌های استنتاج553-7جمع‌بندی57فصل چهارم: طراحی سیستم خبره انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره4-1مقدمه584-2تعیین نیازمندی‌های یک رویکرد انتخاب روش MCDM584-2-1نیازمندی‌های عمومی604-2-2نیازمندی‌های مربوط به معیارهای انتخاب روش614-2-3نیازمندی‌های ارتباط Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (910)

3-6-1مفهوم سیستم خبره513-6-2ویژگی‌های یک سیستم خبره523-6-3اجزای یک سیستم خبره533-6-4روش‌های نمایش دانش543-6-5زنجیره‌های استنتاج553-6-6روش‌های استنتاج553-7جمع‌بندی57فصل چهارم: طراحی سیستم خبره انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره4-1مقدمه584-2تعیین نیازمندی‌های یک رویکرد انتخاب روش MCDM584-2-1نیازمندی‌های عمومی604-2-2نیازمندی‌های مربوط به معیارهای انتخاب روش614-2-3نیازمندی‌های ارتباط Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (908)

3-4. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 663-5. متغیرهای پژوهش 663-6. ابزار اندازه‌گیری پژوهش 663-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 68فصل جهارم: تجزیه و تحلیل دادهها4-1. آمار توصیفی 704-2. آمار استنباطی 724-2-1. بررسی فرضیه اول پژوهش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (907)

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا.281-3-7-1) سیر طبیعی29درمان301-3-7-2) درمان جراحی301-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا311-3-8) کله سیستیت حاد321-3-8-1) مورفولوژی351-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد361-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ361-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ371-3-10) کله Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (906)

2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”542-3-جرم داشتن ماهواره :582-3-1 استفاده ار ماهواره58‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان592-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها612-5 دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها642-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (905)

گفتارپنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران53مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف53گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات61مبحث هفتم: مفایسه تشریفات درحقوق فرانسه وایران63گفتار اول: خلاقیت فکری64گفتاردوم: شکل66بخش دوم:69حق مؤلف در Read more…